ABOUT US

Kidwelly Community Hub is FOR the community BY the community. 

 

It is managed and run by volunteers. We:


* Provide tourist information


* Help to regenerate the town and area


* Help people who are disabled or disadvantaged


* Provide services not otherwise available in the area


* Help people to get jobs


* Provide training and create opportunities


* To alleviate loneliness and isolation in our community


* Provide a home and facility for other organisations


* Bring wellbeing and support to Kidwelly and the surrounding area


The Hub aims to provide a place for any member of the community, to help fulfill needs, to bring together services and providers under one roof, to fill the gaps in public services and to bring equality, inclusion and wealth to the people of Kidwelly and the surrounding area.  Hub projects also provide training, work experience and skills for people who are out of work or working towards a career, whatever the ability or disability of the person. 

 

The Hub is open Monday - Friday 10.30am - 2.30pm.  Call in for a chat, there is always a warm welcome and we can point you in the right direction on any of the above and more. 

Canolfan Gymunedol Cydweli yn cael ei redeg GAN y gymuned AR GYFER y gymuned. 

 

Mae’n cael ei reoli a’i redeg gan wirfoddolwyr er mwyn:
.  Darparu gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael


.  Darparu gwybodaeth i dwristiaid


.  Rhoi cymorth i adfywio’r dref a’r ardal


.  Rhoi cymorth i bobl sy’n anabl neu dan anfantais


.  Darparu gwasanaethau sydd nad ar gael fel arall yn yr ardal


.  Rhoi cymorth i bobl ddod o hyd i swyddi


.  Darparu hyfforddiant a chreu cyfleoedd


.  I leihau unigrwydd yn y gymuned


.  Darparu cartref a chyfleusterau ar gyfer mudiadau eraill


.  Dod â lles a chymorth i Gydweli a’r cyffiniau


Nod yr Hub yw darparu lle ar gyfer unrhyw aelod o’r gymuned; rhoi cymorth i ddiwallu anghenion; i ddod â gwasanaethau a’r darparwyr ynghyd o dan un to; i lenwi’r bwlch mewn gwasanaethau cyhoeddus ac i ddarparu cydraddoldeb, cynhwysiad a chyfoeth i drigolion Cydweli a’r cyffiniau. Mae prosiectau’r Hub hefyd yn darparu hyfforddiant, profiad gwaith a sgiliau ar gyfer pobl sydd yn chwilio am waith neu’n anelu at yrfa, beth bynnag yw gallu neu anabledd y person.  Galwch I gael sgwrs, ac am gymorth ar y perhaps uchod, mae yna creoso  cynnes I bawb.

OUR LOCATION

Kidwelly, Carmarthenshire. 

CONTACT US